EN

مقالات پیشنهادی

شما می توانیدبه هدفتان برسید اگر ذهن آماده ای داشته باشید.

چگونگی تاثیر" جملات مثبت "روزانه و قانون جذب:   جملات تاکیدی روزانه می تواند ذهن شما را آماده کند، مانند خاکی که برای کشت بذر لازم است.شما می توانیدکاری را که می خواهید انجام دهیداگر ذهن آماده ای داشته باشید.

با قانون جذب ، افکار منفی ، دوست شما می شوند.

برای  ساختن  تصویرموفقیت از خودتان، و به کار گیری قانون جذب، اصول و قوانینی وجود دارند.شما با یادگیری و عمل کردن این قوانین ، بسیار زودتر از آنچه فکر می کنید به اهدافتان می رسید.

چگونه با قانون جذب ، کارگزاران موفق داشته باشید

چگونه قانون جذب را در زندگیمان فعال کنیم؟

چرا کسی این راز را در مورد قانون جذب نمی داند؟

چرا کسی این راز را در مورد قانون جذب نمی داند؟

logo-samandehi